RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYRAŻENIEM ZGODY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

1.Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku, ul. Waryńskiego 26, Kluczbork, nr tel. 77 418 22 12, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz i z którym można skontaktować się pod adresem e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją statutowych i pozastatutowych zadań Przedszkola.

3. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną mogą być organy publiczne (np. inne przedszkola w przypadku konkursów międzyprzedszkolnych) a także podmioty prywatne (np. biura turystyczne w przypadku wycieczek). Z podmiotami tymi Przedszkole posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Przedszkole nie przekazuje danych osobowych dziecka do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza terenem Unii Europejskiej.

5. Przedszkole przetwarza dane osobowe dziecka przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub też do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.

6.W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawienia) danych;
usunięcia danych dziecka;
ograniczenia przetwarzania danych;
przeniesienia danych do innego Administratora;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.
wycofania zgody na przetwarzanie danych dziecka. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

7. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych dziecka do wymienionych powyżej celów jest dobrowolna. W przypadku niewyrażenia zgody nie ponosi Pani/Pan żadnych konsekwencji.

 

Kluczbork, dni. 10.01.2019 r.

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Działając w imieniu Administratora Danych Osobowych, którym jest
Publiczne Przedszkole Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku, ul. Waryńskiego 26, 46-200 Kluczbork
na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) przy zastosowaniu art. 8 i 9 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczam:

Pana Andrzeja Pawłowicza
Tel.: +48 782 255 777
e – mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Inspektorem Ochrony Danych w jednostce.

Równocześnie, na podstawie art.37 ust. 7 RODO oraz art.10 ust.1 i 2 przekazuje się zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.